२०७१ र २०७२ भर्ना समुहको पूर्णशुल्किय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको सम्भाव्य नामावली सुची सम्बन्धि सूचना

1