कर्मचारी अावश्यकताको प्रयोगात्मक परिक्षा तथा रितपूर्वक पर्न अाएका अावेदकहरुको नामावलि (२०७५-०२-१५)