नेपाल सरकार शिक्षा, वि़ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त छात्रवृत्ति “लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक शिक्षण जनशक्ति विकास कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५” को फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Scholarship_Notice_ministry of education, science and technology