पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको आयबाट वितरण गरिने गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृतिको फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

पुर्णशुल्किय कार्यक्रमको आयबाट वितरण गरिने तथा जेहेन्दार छात्रवृति फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृतिको आवेदन फारम

शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने पूर्णशुल्किय छात्रवृतिका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने पूर्णशुल्किय छात्रवृतिको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना।

purnasulkiya Application_form