२०७८ भर्ना समूहका स्नातक तहका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यार्थीहरुको Short List को सम्भाब्य सूचि प्रकाशित गरिएको बारे ।