पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको अायबाट वितरण गरिने गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना (२०७४-०८-०८)