२०७० (आर्किटेक्चर), २०७१, २०७२, २०७३ र २०७४ भर्ना समुहको Full Fee Program Wise Semester Topper छात्रवृत्तिको सम्भावित नामावली सुची ।