२०७६ भर्ना समुहका प्रथम वर्ष प्रथम खण्ड सबै कार्यक्रमका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृति सम्बन्धी सम्भाब्य सूची सम्बन्धी सूचना !!!