स्नातकोत्तर तह सबै कार्यक्रम सबै वर्ष प्रथम खण्ड र सबै कार्यक्रम दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्ड Thesis Defense को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना !