२०७७ भर्ना समूह सबै कार्यक्रम स्नातक तहका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृति सम्बन्धी विद्यार्थीहरुको Short List को सम्भाब्य सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!