पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको आयबाट वितरण गरिने गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृतिको फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

पुर्णशुल्किय कार्यक्रमको आयबाट वितरण गरिने तथा जेहेन्दार छात्रवृति फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृतिको आवेदन फारम