नेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक शिक्षण जनशक्ति विकास कार्यक्रम अनुसार प्राप्त हुने छात्रवृतिको लागि आवेदन आह्वान ।

Click here to view detail notice