नेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक शिक्षण जनशक्ति विकास कार्यक्रम अनुसार प्राप्त हुने छात्रवृतिको लागि आवेदन फारम भर्ने विद्यार्थीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ।