स्नातकोत्तर (M.Sc.) तथा स्नातक(B.E./B.Arch) तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आ-आफ्नो सेमेष्टरमा लाग्ने शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा