२०७७ भर्ना समूह प्रथम वर्ष दोस्रो खण्डमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने जेहेन्दार छात्रवृति तथा निःशुल्कवृत्तिको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

Click here to view detail notice