२०६९ (आर्किटेक्चर), २०७०, २०७१, २०७२ र २०७३ भर्ना समुहको Full Fee Batch Topper छात्रवृत्तिको अन्तिम नामावली सम्बन्धी सूचना(२०७३-१०-२१)