२०७३ भर्ना समुहको पुर्णशुल्कीय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको सम्भाव्य नामावली सुची (२०७३-१०-२८)