२०७३ भर्ना समूहका स्नातक तहका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यार्थीहरुको Short List को अन्तिम सूचि प्रकाशित गरिएको बारे (२०७३-१०-२८)