२०७५ भर्ना समुहका स्नातक तहका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धि विद्यार्थीहरुको Short List को सम्भाब्य सूची प्रकाशित गरिएको बारे ।

Click here for the detail information