Uganda Travel Support for MSc Students

CapSEM Program द्वारा Sponsor गरिने International Symposium तथा Industrial Visit को सन्दर्भमा MSc मा अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमको Travel Support का लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना । Click here to view the detail notice.