इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग उप.प्रा‌. र कम्प्युटर प्रशिक्षक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।

view_result