२०७५, २०७६, २०७७ र २०७९ भर्ना समुहको पूर्णशुल्कीय गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।।